Starszy specjalista
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
W REFERACIE PRASOWYM WYDZIAŁU ANALIZ, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Warunki pracy

- częste kontakty z przedstawicielami: mediów, biur prasowych, rzecznikami prasowymi, wydziałów ds. mediów i komunikacji społecznej instytucji państwowych
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks
-niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie konferencji prasowych, eventów i innych wydarzeń ( w tym medialnych) w Oddziale lub podległych placówkach SG
 • kompletowanie, zbieranie, redagowanie i przygotowywanie informacji do mediów oraz opracowywanie notatek przekazywanych do mediów, na podstawie informacji uzyskanych z innych jednostek i komórek organizacyjnych
 • monitoring mediów, analizowanie publikacji prasowych oraz materiałów rozpowszechnianych w innych środkach masowego przekazu dotyczących działalności Oddziału
 • dokonywanie wstępnej autoryzacji wywiadów prasowych Komendanta Oddziału oraz innych osób upoważnionych do ich udzielania
 • współpraca z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego SG w zakresie prowadzenia spójnej polityki informacyjnej oraz pozostałymi rzecznikami resortowymi i pozaresortowymi oraz mediami
 • opracowywanie przemówień Komendanta Oddziału i opiniowanie materiałów okolicznościowych, informacyjno-promocyjnych (folderów, ulotek, broszur, zaproszeń, teczek firmowych)
 • opiniowanie wniosków o patronat honorowy bądź udział Komendanta Oddziału w komitecie honorowym
 • obsługa zaplecza intranetowego typu Joomla, jak innych również narzędzi CMS dla administratorów internetowych, w tym strony Karpackiego Oddziału SG
 • udział w przedstawianiu Komendantowi Oddziału kierunków działania, problemów i propozycji rozwiązań w zakresie polityki informacyjnej,
 • przedstawianie stanowiska Komendanta Oddziału w sprawach należących do zakresu jego działania oraz informowanie środków masowego przekazu o podejmowanych przez niego inicjatywach i przedsięwzięciach
 • zastępowanie rzecznika prasowego oraz specjalisty koordynatora Referatu Prasowego w czasie ich nieobecności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji publicznej
<br>
 • znajomość ustawy prawo prasowe oraz przepisów branżowych w tym zakresie (m.in. Decyzji nr 193 KGSG z dnia 16.09.2014 r. w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG.2014.107)
 • znajomość zagadnień z zakresu public relations i komunikacji społecznej
 • umiejętność obsługi zaplecza intranetowego typu Joomla oraz innych narzędzi CMS dla administartorów stron internetowych
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Office oraz obsługi poczty elektronicznej
 • umiejętność analizowania i samodzielnego redagowania tekstów dziennikarskich
 • umiejętność sprawnego formułowania komunikatów, wystąpień, pism oraz listów okolicznościowych
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach zajmujących się komunikacją społeczną, współpracą z mediami oraz kształtowaniem wizerunku instytucji
 • wykształcenie: brak
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10. Oferowane wynagrodzenie brutto: 3 090 zł + dodatek za wysługę lat
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78

Starszy specjalista

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna