Starszy specjalista
Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno-administracyjny ds. orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonania zadań:
- praca biurowa,
- kierowanie samochodem służbowym,
- kontrole i inspekcje w terenie (powiat kędzierzyńsko-kozielski).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu (teren powiaty kędzierzyńsko-kozielskiego), lokalizacja - parter, budynek nie wyposażony w windę, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym,
 • rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa.,
 • przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowania i innych osób i podmiotów,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt spraw oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
 • doraźne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • współprzeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania,
 • sporządzanie sprawozdań budowlanych do właściwych organów, urzędów i instytucji, zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • opracowywanie rocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • prowadzenie rejestru obiektów wielkopowierzchniowych,
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w przypadku nieobecności pracownika sekretariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • kierunek: budownictwo, architektura, studia prawnicze - aplikant,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, zmajomośc Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, wysoka kultura osobista i asertywność,
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  ul. Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób zakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Przewidywany termin zatrudnienia to maj 2019r.
Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel. 77 483 49 25

Starszy specjalista

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna