Starszy specjalista
Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy pomocowych
w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, czasem poza ustalonym harmonogramem godzin pracy, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała, wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, wyjazdy służbowe do urzędów i instytucji np. UMWM, WFOŚiGW w Krakowie, praca pod presją czasu, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz poza nim, w tym wyjazdy na terenie Krakowa do urzędów i instytucji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych usytuowane są na I piętrze w wielokondygnacyjnym budynku nr A przy ul. Mogilskiej 109 - niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (wąskie ciągi komunikacyjne, brak sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej, w tym z innymi komendami wojewódzkimi Policji, szkołami Policji, jednostkami i organizacjami pozarządowymi, a także z właściwymi komórkami KGP oraz koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. małopolskiego przy realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pozabudżetowych,
 • zarządzanie projektami, w tym dbałość o terminowe przekazywanie obowiązkowych raportów, informowanie zarządzających funduszami o zmianach w projektach, pilnowanie zachowania w dokumentacji i materiałach promocyjnych obligatoryjnych znaków i formuł, monitorowanie i analizowanie obowiązujących wytycznych związanych z realizowanym projektem (w tym wytycznych dot. udzielania zamówień publicznych i rozliczenia),
 • opracowanie dokumentacji na podstawie ogłoszeń o naborze, zgodnie z wyznaczonymi terminami aplikacji - wraz z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji woj. małopolskiego i realizacja projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powoływanych w KWP w Krakowie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z finansowaniem z funduszy pomocowych, z uwzględnieniem wymogów poszczególnych programów,
 • poszukiwanie możliwości wykorzystania funduszy pozabudżetowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji woj. małopolskiego,
 • uczestnictwo w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu wykorzystania środków z funduszy pomocowych.
 • organizacja i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego z tematyki funduszy pozabudżetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z pozyskiwaniem funduszy pomocowych lub zarządzaniem projektami,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, Internetu,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, analityczne myślenie, praca w zespole, kreatywność, asertywność,
 • wiedza i umiejętności dot. pozyskiwania środków pomocowych, umiejętność aplikowania o fundusze pomocowe, umiejętność zarządzania projektami, umiejętność rozliczania projektów finansowanych ze środków pomocowych,
 • umiejętności z zakresu komunikacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub z zakresu europeistyki
 • przeszkolenie z zakresu: zarządzania projektami, obsługi finansowej projektów lub z zakresu zamówień publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 1,5 roczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z pozyskiwaniem funduszy pomocowych lub zarządzaniem projektami (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 623,02 zł brutto (tj. mnożnik około 1,8 ),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- ,,trzynaste" wynagrodzenie,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
- dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
- możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- miłą atmosferę pracy.
Uwaga! Umowa na czas zastępstwa. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 58 509. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.

Starszy specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna