Starszy specjalista
Gorzów Wielkopolski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw Koordynator Regionalny projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku jest winda. Oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie i koordynowanie realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód".
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji merytorycznej i przetargowej, zlecanie, nadzorowanie oraz odbiór dokumentacji technicznej oraz działań związanych z ochroną siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód wykonywanych na obszarach objętych projektem. Kontrolowanie prawidłowości przebiegu realizacji projektu z harmonogramem realizacji.
 • Zarządzanie projektem m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby zapewnienia i rozliczenia środków finansowych projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań związanych z zamówieniami publicznymi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna