Starszy specjalista
Wrocław
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• krajowe wyjazdy służbowe (sporadycznie).
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie postępowań wpadkowych w zakresie opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie instalacji na terenach zamkniętych w zakresie: pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sprawie zgłoszeń instalacji, zezwoleń dotyczących wytwarzania, przetwarzania i zbierania odpadów oraz postępowań w sprawie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • prowadzenie postępowań w zakresie analiz porealizacyjnych oraz przeglądów ekologicznych,
 • prowadzenie postępowań naprawczych,
 • uczestniczenie w procedurze transgranicznej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • prowadzenie postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia, fizyka, geografia, biologia, energetyka, górnictwo geologia, gospodarka odpadami, klimatologia, hydrologia, ochrona atmosfery, inżynieria i waloryzacja ekologiczna, biotechnologia lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; ustawy o odpadach; ustawy Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą informowani e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). W tym celu w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Po zakończonym naborze złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 747-93-21.

Starszy specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna