Starszy specjalista

Dodano: 23.01.2020
Starszy specjalista
Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi Programu Współpracy INTERREG V-A 2014- 2020 Litwa - Polska
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Warunki pracy

 praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
 kontakt z klientem zewnętrznym,
 narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
 wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa, planowanie i sprawozdawczość budżetu tradycyjnego i zadaniowego w celu przedłożenia odpowiednim instytucjom. Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym i tradycyjnym, opracowanie planów rzeczowych wraz z częścią opisową, materiałów do projektu ustawy budżetowej. Rozliczanie dotacji i wydatków niedotacyjnych. Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie zadaniowym. Podział dochodów oraz wydatków wraz z częścią opisową. Sporządzanie decyzji zmieniających plan wydatków budżetowych. Analiza wydatków budżetowych;
 • kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie Raportów z wykorzystania przez Krajowego Kontrolera środków z Pomocy Technicznej PW INTERREG V-A Litwa-Polska w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem i obsługą środków z rezerwy celowej budżetu państwa w celu współfinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa – Polska. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • działania wspierające Krajowych Kontrolerów podczas przeprowadzania weryfikacji raportów oraz udzielanie beneficjentom informacji uzgodnionych z Kontrolerem w celu wsparcia bieżącej pracy Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w ramach obsługiwanego Programu w celu przekazania wymaganych informacji właściwym instytucjom;
 • sporządzanie sprawozdań związanych z kontrolą zarządczą, planem działań i zbiorczym rejestrem ryzyka, przygotowywanie karty pomiaru efektywności i skuteczności w celu właściwego wykonywania zadań Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska;
 • organizowanie spraw związanych z podróżami służbowymi oraz szkoleniami zewnętrznymi dla Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska.
 • obsługa Elektronicznego Systemu Rozliczania Urzędu (e-sru) w tym wprowadzanie wniosków na zakup materiałów i usług planowanie, analiza planu finansowego wydatków oraz przegląd zatwierdzonych w systemie e-sru wniosków i umów, w celu sprawdzenia stopnia zaangażowania środków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz zamówień publicznych
 • wykształcenie: wyższe w zakresie zamówień publicznych lub funduszy europejskich
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania funduszami europejskimi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie certyfikatu/dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 950 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.
Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.