Starszy specjalista
Piotrków Trybunalski
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi paszportowej i zezwoleń na pracę
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Piotrków Trybunalski

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: klienci składający wnioski o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbierający paszporty, klienci składający wnioski o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca oraz odbierający zezwolenie, kilka razy w tygodniu (Urzędy Wojewódzkie, Ambasady RP, Policja, Prokuratura)
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja oraz weryfikacja wniosków o wydanie paszportu, sprawdzanie stanu technicznego wyprodukowanych w Centrum Personalizacji Dokumentów paszportów, weryfikacja danych osobowych paszportowych, przyjmowanie dokumentów paszportowych do depozytu oraz wydanie dokumentu paszportowego w Paszportowym Systemie Informacyjnym,
 • weryfikacja danych osobowych i paszportowych w dostępnych ewidencjach
 • przyjmowanie wniosków w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz wydawanie zezwoleń na pracę
 • zapewnienie właściwego poziomu obsługi klientów zgłaszających się do oddziału
 • udostępnianie przetwarzanych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji paszportowej organom uprawnionym w celu realizacji ustawowych zadań
 • obsługa aplikacji „ Zatrudnianie Cudzoziemców” oraz jej aktualizacja o dane wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji dotyczących zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji, znajomość Kpa i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów prawnych w sprawach dotyczących cudzoziemców, ustawy o cudzoziemcach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi Paszportowego Systemu Obsługi Obywateli
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 65793

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.265).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52.

Starszy specjalista
Piotrków Trybunalski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna