Starszy specjalista
Ostrołęka
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca na drugim piętrze
- praca w siedzibie wydziału
- praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole)
- praca związana z obsługą klienta
- zagrożenie korupcją
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
- budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
- bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw obywateli polskich z krajami UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • rozpatrywanie interwencji, zapytań, skarg oraz opracowywanie projektów stanowisk dotyczących interpretacji przepisów
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami działającymi w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aków wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzeń unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • umiejętność pracy w systemie Sygnity

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność pracy w systemie Sygnity

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy specjalista

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna