Starszy specjalista
Mława
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjnych
Sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godz. 7.30 - 15.30 w siedzibie Komendy na drugim piętrze;
- możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.;
- kontakty z podmiotami zewnętrznymi;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i inne biurowo-administracyjne;
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów;
 • organizacja oraz obsługa spotkań, narad i odpraw służbowych z udziałem komendanta powiatowego;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca przy prowadzeniu działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej;
 • wykonywanie pozostałych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno - biurowych lub w administracji publicznej;
 • kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • biegła obsługa komputera;
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o służbie cywilnej, Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej;
 • dokładna znajomość pozostałych przepisów prawnych, aktów normatywnych, rozkazów, decyzji i instrukcji obowiązujących z zakresu wykonywanych zadań;
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat.B;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu;
 • dyspozycyjność, komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proces kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony w 5 etapach:
- etap I – weryfikacja dokumentów - 19.08.2019 r.;
- etap II – test kwalifikacyjny - 20.08.2019 r.;
- etap III – rozmowa kwalifikacyjna - 21.08.2019 r.;
- etap IV - wyłonienie 5 najlepszych kandydatów - 21.08.2019 r.;
- etap V - wybór kandydata - 21.08.2019 r.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (23) 654 35 72 wew. 126.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019r.

Starszy specjalista

Mława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna