Starszy specjalista
Pruszków
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi kadrowej
w Wydziale Ogólnym

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. Budynek KPP w Pruszkowie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - brak wind, brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w formie rozkazów personalnych
 • sporządzanie i wydawanie rozkazów organizacyjnych
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie zwolnień lub przeniesień na inne stanowiska służbowe funkcjonariuszy
 • sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych
 • wykonywanie zadań określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
<br>
 • dobra znajomość przepisów dotyczących postępowań administracyjnych
 • znajomość Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • umiejętność interpretowania przepisów i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów ustawy o Policji
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,2949 kwoty bazowej
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (22) 604-62-45, 604-63-09
w godz. 8.00 - 16,00

Starszy specjalista

Pruszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna