Starszy specjalista
Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw osobowych
w Zespole Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy garnizonu opolskiego.
 • prowadzenie postępowań odwoławczych ( w ramach II instancji ) dot. odwołań od decyzji komendantów powiatowych/miejskiego,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dot. funkcjonariuszy Policji w celu przekazania ich osobom uprawnionym do ich podpisania,
 • realizowanie spraw kadrowych dot. funkcjonariuszy Policji oraz monitorowanie realizacji spraw kadrowych prowadzonych przez komórki organizacyjne ds. kadr w komendach powiatowych /miejskiej Policji garnizonu opolskiego oraz prowadzenie okresowych wizytacji w tym zakresie,
 • opiniowanie i przedkładanie propozycji rozpatrzenia wniosków i raportów dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy, w tym w sprawach przeniesień pomiędzy komórkami organizacyjnymi KWP i jednostkami Policji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tych sprawach,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie spraw kadrowych dot. funkcjonariuszy Policji,
 • ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych, dodatków do uposażeń i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji stanowiących podstawę wypłaty ww. świadczeń w celu przekazania ich do Wydziału Finansów KWP w Opolu do realizacji,
 • ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych, dodatków do uposażeń i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji stanowiących podstawę wypłaty ww. świadczeń w celu przekazania ich do Wydziału Finansów KWP w Opolu do realizacji,
 • opiniowanie wniosków nagrodowych dot. funkcjonariuszy, przedkładanie ich do zatwierdzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu oraz sporządzanie rozkazów personalnych o przyznaniu nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Policji na podstawie zatwierdzonych wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce ds. kadr
 • Umiejętność obsługi komputera, stosowania i interpretacji przepisów prawa.
 • Znajomość ustawy o Policji i aktów wykonawczych oraz aktów do których odsyła ww. ustawa, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy i aktów wykonawczych.
 • Umiejętność współpracy, otwartość, umiejętność przekonywania i przekazywania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych w służbach mundurowych przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Wymagany staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 17 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie brutto w wys. ok.2800 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-21-47. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Starszy specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna