Starszy specjalista
Bobrowniki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw granicznej kontroli fitosanitarnej
w Granicznym Oddziale w Bobrownikach

Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli fitosanitarnych importowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania decyzji zezwalającej na wprowadzenie na polski obszar celny lub zakazującej wprowadzeni na polski obszar celny bądź nakazującej przeprowadzenie określonych działań oraz wydanie paszportów roślin gwarantujących spełnienie polskich i wspólnotowych przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa;
 • Prowadzenie monitoringowych kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, na które nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne oraz wyrywkowych kontrolach drewnianych materiałów opakowaniowych i drewna sztawerskiego towarzyszących przesyłkom towarów innych niż pochodzenia roślinnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego;
 • Prowadzenie kontroli fitosanitarnych towarów z Unii Europejskiej zakwestionowanych w państwach trzecich zwracanych do państw UE w celu ustalenia przyczyny zakwestionowania
 • Prowadzenie wyrywkowych powtórnych kontroli przesyłek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów zaopatrzonych w polskie świadectwo fitosanitarne, celem zagwarantowania spełnienia wymogów fitosanitarnych kraju przeznaczenia oraz w razie konieczności wystawienie świadectwa fitosanitarnego
 • Prowadzenie granicznych kontroli roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, które będą przemieszczane tranzytem przez terytorium wspólnoty pomiędzy państwami trzecimi oraz przesyłek, które były przemieszczane tranzytem przez terytorium państwa trzeciego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty w celu umożliwienia wwozu na polski obszar celny;
 • Wprowadzanie informacji o zakwestionowanych przesyłkach, w odniesieniu do których wydano decyzję zakazującą wwozu na terytorium RP do systemu informatycznego EUROPHYT w celu powiadomienia Głównego Inspektoratu oraz innych punktów wwozu o zakwestionowanych oraz śledzenie informacji w tym systemie o zakwestionowanych przesyłkach w innych punktach wwozu na tej samej granicy.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków od podmiotów zagranicznych z siedzibą za granicą wwożących określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty na polski obszar celny w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców;
 • Pobieranie prób z importowanych towarów i przeprowadzanie badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia lub wykluczenia występowania organizmów szkodliwych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne - ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego praca w jednostkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem lub dziedzinami pokrewnymi
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe specjalizacja ochrona roślin
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 26B

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydatki/ kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu - nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie http://wiiorn.pbip.pl/?event=informacja&id=620
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa pracy. Niepodanie danych może spowodować brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 652 11 54

Starszy specjalista

Bobrowniki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna