Starszy specjalista
Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych ds. orzecznictwa
w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonania zadań
• praca biurowa;
• kierowanie samochodem służbowym;
• kontrole i inspekcje w terenie (powiat brzeski).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• praca w siedzibie urzędu, lokalizacja biura – wysoki parter, budynek nie wyposażony w windę, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i poza siedzibą urzędu (teren powiatu brzeskiego)
• narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • doraźne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów;
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy;
 • współprzeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym;
 • rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • przygotowanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień;
 • sporządzanie sprawozdań budowlanych do właściwych organów, urzędów i instytucji, zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • opracowywanie rocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie rejestru obiektów wielkopowierzchniowych;
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w przypadku nieobecności pracownika sekretariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura,studia prawnicze-aplikant
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista i asertywność;
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat.B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywane wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru.
Przewidywany termin zatrudnienia to kwiecień 2019 r.
Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel. 77 416 90 10.

Starszy specjalista

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna