Starszy specjalista
Kędzierzyn-Koźle
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kwatermistrzowsko - technicznych
w sekcji kwatermistrzowsko - technicznej

Warunki pracy

- stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku - istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy oraz Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi PSP w Kędzierzynie - Koźlu;
- praca biurowa (po części zaopatrzeniowa - magazynowa);
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy;
- brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych;
- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej obsługi mieszkaniowej i mundurowej funkcjonariuszy KP PSP w Kędzierzynie – Koźlu w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych i mundurowych strażaków,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku w programie SYMFONIA „Środki Trwałe”,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku przy współpracy komisji likwidacyjnej,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych przez KP PSP obiektów,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji KP PSP,
 • realizacja zadań w zakresie Prawa Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B;
 • szkolenie/kurs w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excel);
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość ustawy o PSP, aktów wykonawczych w zakresie realizowanych zadań, ustawy PZP oraz KPA;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, samodzielność, terminowość i dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania równowagi w sytuacjach stresogennych;
 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawo jazdy kategorii B
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W sekretariacie (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu; w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z adnotacją „oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty - sekcja kwatermistrzowsko – techniczna”; w godzinach 7:30-15:30.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku złożenia przez kandydatkę/kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w załącznikach do ogłoszenia, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów. Wymagane oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Załączniki nr 1 i 2 dostępne są na stronie internetowej http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/nabory-kp-psp-k-k/
W dokumentach należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e- mail, nr telefonu).
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:
- etap I - weryfikacja wymaganych dokumentów (sprawdzenie kompletności złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w ogłoszeniu);
- etap II - sprawdzian wiedzy i umiejętności z zadań na danym stanowisku (test jednokrotnego wyboru - czas trwania 30 minut, test składa się z 20 pytań) - maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20. Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do trzeciego etapu naboru jest uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów z testu;
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Informacje z etapów zostaną umieszczone na stronie internetowej http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/nabory-kp-psp-k-k/.
Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym oferty osób nie ujętych w protokole zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie w oparciu o mnożnik 1,36 - dla pełnego wymiaru etatu (0,8 wymiaru etatu x 1,36 proponowany mnożnik = 1,09) oraz dodatek za wysługę lat odpowiedni do zaliczonego okresu pracy.

Starszy specjalista

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna