Starszy specjalista
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw budowlanych
w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne – brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca związana z częstymi pobytami na terenach budowy, w różnych warunkach pogodowych,
- stres związany z kontaktami z przedstawicielami firm wykonawczych realizujących zadania inwestycyjne i remontowe oraz instytucjami kontrolującymi budowę,
- nietypowe godziny pracy spowodowane odległymi wyjazdami na budowy na terenie całego województwa,
- praca na stanowisku jest zagrożona działaniami o charakterze korupcyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad przebiegiem realizowanych robót pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym,
 • współpraca merytoryczna z biurami projektowymi na etapie tworzenia projektów i kosztorysów zleconych na zewnątrz dla nowych inwestycji,
 • wykonywanie przedmiar robót, kosztorysów i specyfikacji technicznych związanych z remontami obiektów,
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów na terenie województwa,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań techniczych,
 • współopracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz planów remontowo-inwestycyjnych,
 • opracowywanie sposobów realizacji i koordynacja działań mających na celu usuwanie awarii i wykonywania napraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w zawodzie
 • uprawnienia budowlane branży budowlanej bez ograniczeń,
 • świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru,
 • znajomość Ustawy Prawo budowlane,
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów, współpracy, komunikatywność, kreatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość programów komputerowych MS Office, NORMA, ACAD,
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych branży budowlanej bez ograniczeń,
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji i dozoru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: ok. 5 210,00 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach http://nabory,kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!

Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321- 51-53, (058) 321-53-27

Starszy specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna