Starszy specjalista
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Wydział Orzeczniczo - Prawny

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg na bezczynność i przewlekłość
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz pism.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Prowadzenie rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie
 • Prowadzenie rejestrów spraw sądowo-administracyjnych
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Udział w rozprawach przed WSA.
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną w celu archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku administracyjno - biurowym
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze około 2800,00 zł - 3000,00 zł brutto

Oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna