Starszy specjalista
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Kontroli KWP w Białymstoku

Warunki pracy

• praca o charakterze biurowym,
• okresowo prawa w terenie w związku z realizacją kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach Policji garnizonu podlaskiego,
• permanentna obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
• stanowisko pracy usytuowane jest w pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
• narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon stacjonarny, stanowisko komputerowe,
• praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
• bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie działań prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez merytoryczne opracowywanie i aktualizację regulaminu, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów KWP w Białymstoku i jednostek Policji woj. podlaskiego.
 • Uczestniczenie w zespołach kontrolnych i samodzielne prowadzenie kontroli w jednostkach Policji woj. podlaskiego oraz w przeglądach w komórkach organizacyjnych KWP w Białymstoku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowywanie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach Policji woj. podlaskiego, przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.
 • Opiniowanie programów inwestycyjnych i uczestniczenie w pracach komisji dokonujących odbioru obiektów zbudowanych, rozbudowywanych i wyremontowanych.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby i pracowników rozpoczynających pracę.
 • Nadzorowanie właściwego rozmieszczenia, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego, innych znaków ostrzegawczych i informacyjnych oraz właściwe utrzymanie dróg ewakuacyjnych w budynkach jednostek Policji woj. podlaskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak o kierunku administracja lub ekonomia
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność argumentowania
 • Wiedza z zakresu przepisów policyjnych
 • Obsługa komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2488,76 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna