Starszy specjalista
Szczecin
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadr płac i rozliczeń
w Wydziale Administracji

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym , Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba urzędu znajduje się na niskim parterze budynku ZUW w Szczecinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje, sporządza i prowadzi dokumentację związaną z nawiązywaniem trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • planuje, organizuje i prowadzi sprawy związane z naborem kandydatów na pracowników,
 • ewidencjonuje czas pracy i absencje pracowników i stażystów oraz przygotowuje i wydaje skierowania na badania profilaktyczne a także sprawuje bieżącą kontrolę terminów ważności tych badań,
 • prowadzi sprawy związanie z przebiegiem szkoleń , sporządza plany roczne oraz wszelką dokumentację wynikająca z SZJ w tym temacie, opracowuje sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i szkoleń w służbie cywilnej,
 • prowadzi akta osobowe pracowników Inspektoratu oraz stażystów,
 • ustala uprawnienia do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalno-rentowych, przygotowuje decyzje oraz sporządza listy tych wypłat,
 • nalicza wynagrodzenia: wynikające ze stosunku pracy, chorobowe, zasiłki chorobowe, z umów zleceń i o dzieło oraz nalicza pochodne od nich i dokonuje rozliczeń z ZUS,US, PFRON,
 • rozlicza delegacje pracowników w celu wypłaty pracownikom należności z tytułu podróży służbowej,
 • wystawia rachunki obciążeniowe, noty księgowe,
 • przygotowuje projekty umów zleceń, zarządzeń, instrukcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub na kierunku pokrewnym - finanse, rachunkowość , kadry i płace lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym - finanse, rachunkowość , kadry i płace)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach, na których realizowane są zadania z obszaru kadr, płac, ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i uzasadniania proponowanych rozwiązań,
 • umiejętnośc pracy pod presja czasu,
 • umiejętnośc pracy w zespole,
 • asertywność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w programach pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowiskach w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wykształcenie: wyższe
 • szkolenie przygotowawcze w Służbie Cywilnej
 • obsługa systemu KOMAX, TREZOR, E-PUAP, EZD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach pocztą lub osobiście . Oferty złożone osobiście lub nadesłane (liczy się data stempla pocztowego)po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej . Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej)oraz numerów telefonów komórkowych. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru lub niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 027 przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (91) 43 03 272.

Starszy specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna