Starszy specjalista
Lublin
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw konstrukcyjno-budowlanych
w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,
 • Kompletowanie dokumentacji odbiorowych niezbędnych do powołania komisji odbioru robót oraz analiza przedłożonych przez wykonawcę faktur,
 • Koordynowanie prac branżowych inspektorów nadzoru,
 • Pełnienie funkcji koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynacja procesu przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień, w przypadku powołania do sprawowania w/w funkcji w drodze decyzji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie,
 • Opracowywanie dokumentacji przetargowej, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno - prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych,
 • Ustalanie z użytkownikami obiektów KMP/KPP zakresów remontów oraz modernizacji obiektów służbowych,
 • Opracowywanie protokołów konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowywanie protokołów odzysku materiałów przy udziale komisji oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • Dokonywanie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego lub sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, np. AUTOCAD)
 • Umiejętność kosztorysowania robót konstrukcyjno – budowlanych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: w zakresie zamówień publicznych, w zakresie robót budowlanych,
 • Przynależność do Izby Inżynierów,
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie września i października 2020 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze brutto 4 149,26 zł. (wynikające z mnożnika kwoty bazowej 2,0420) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Kancelarii Ogólnej KWP w Lublinie, 20-019 Lublin, ul. Narutowicz 73
lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Zaplanowane metody selekcji:
1. weryfikacja dokumentów
2. rozmowa kwalifikacyjna

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Starszy specjalista
Lublin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna