Starszy specjalista
Przemyśl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inspekcji i orzecznictwa
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe).
Praca przy obsłudze komputera i innych urządzeń biurowych.
Stres związany z obsługą klienta, z odpowiedzialnością za reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Siedziba urzędu mieści się na parterze budynku bez windy.
Toalety i klatka schodowa nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne (budowlane lub pokrewne)
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność samokształcenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie spełniający kryteriów naboru lub nie zakwalifikowani nie będą w żaden sposób informowani o odrzuceniu ich kandydatury.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty wymagane: CV, list motywacyjny, oświadczenia i zgody muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. Uchybienie tego obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16) 678 – 91 – 61

Starszy specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna