Starszy specjalista
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych
w Zespole Funduszy Pomocowych

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • opracowywanie - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki finansowe z funduszy pomocowych,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zaangażowanymi w proces realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych,
 • identyfikowanie możliwości finansowania zadań Komendy z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych,
 • upowszechnianie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych garnizonu pomorskiego wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych,
 • prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w Komendzie,
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków funduszy krajowych i unijnych, monitoring realizacji projektów, wykonywanie zadań z zakresu ewaluacji, promocji i sprawozdawczości,
 • poszukiwanie partnerów zagranicznych i krajowych w celu realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i szkoleniowych,
 • tłumaczenie specjalistycznych tekstów oraz korespondencji z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski w celu poszukiwania możliwości wnioskowania o środki pomocowe oraz wspieranie jednostek Policji w realizacji zadań wymagających tłumaczeń specjalistycznych,
 • prowadzenie obsługi administracyjnej realizowanych projektów w celu prawidłowego wykorzystania przyznanych środków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 2 lat w obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych
 • obsługa programu MS Office,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie funduszy pomocowych,
 • studia podyplomowe w zakresie funduszy pomocowych,
 • znajomość innego języka europejskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie funduszy pomocowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie funduszy pomocowych,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie: ok. 3 560 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i
stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich
na innych portalach internetowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-53-27, (058) 321-51-53.

Starszy specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna