Starszy specjalista
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obywatelstwa
w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 79/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
• stanowisko znajduje się na parterze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
• budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach procedury potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, w tym przygotowywanie projektów decyzji
 • prowadzenie postępowań w ramach procedury nadania obywatelstwa polskiego, w tym sporządzanie opinii dotyczących przyjętych wniosków, oraz przekazanie wniosków wraz z opinią w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach procedury uznania za obywatela polskiego, w tym przygotowywanie projektów decyzji
 • prowadzenie postępowań w ramach procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego oraz przekazywanie wniosków wraz z zebraną dokumentacją w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w tym: przyjmowanie wniosków w sprawach obywatelstwa polskiego, udzielanie informacji na temat obowiązujących procedur i/lub stanu spraw, obsługa skrzynki poczty elektronicznej Aplikuj
 • prowadzenie i aktualizacja rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji w systemie teleinformatycznym Pobyt, rejestrze elektronicznym wojewody pn. Rejestr nadań i utrat obywatelstwa polskiego i w formie papierowej oraz udostępnianie zgromadzonych informacji upoważnionym organom
 • inicjowanie aktualizacji/aktualizacja rejestru PESEL w zakresie posiadania/utraty obywatelstwa RP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustawy o repatriacji, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o Karcie Polaka, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dokumentach paszportowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - w zakresie dotyczącym małżeństw i stosunku rodzice-dzieci
 • znajomość geografii politycznej oraz historii
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz łagodzenia postaw roszczeniowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2900-3000 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna