Starszy specjalista
Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Warunki pracy

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP służby/pracy
 • ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków policjantów i pracowników Policji KWP, OPP, SPKP w Bydgoszczy
 • rozpoznawanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach służby/pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy/służby KWP, OPP, SPKP w Bydgoszczy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania szkoleń
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz innych komisjach działających na terenie KWP, OPP, SPKP zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby/pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • szkolenie okresowe dla służby bhp
 • umiejętność prowadzenia postępowań powypadkowych
 • znajomość metod oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputerowych edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na 1/2 etatu wynosi około 1625 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna