Starszy specjalista
Kraków
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Krajowym Laboratorium Referencyjnym do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań;
- praca przy komputerze,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie sprawdzeń stacji (audytów) w sieciach monitoringu jakości powietrza (analizatory, układy poboru prób) wraz z nadzorem nad włączaniem nowych elementów do sieci monitoringu jakości powietrza w Polsce. Przygotowywanie i prowadzenie interkalibracji analizatorów gazowych i poborników pyłowych dla sieci monitoringu jakości powietrza (w siedzibie KLRP i w terenie,
 • Wykonywanie wzorcowań, kalibracji i sprawdzeń urządzeń należących do KLRP i poszczególnych sieci monitoringu powietrza.
 • Ujednolicanie i wdrażanie nowych metod i procedur badawczych w sieciach monitoringu jakości powietrza oraz pełnienie roli doradczej dla pracowników sieci.
 • Przygotowywanie urządzeń i udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i interkalibracjach organizowanych przez Komisję Europejską .
 • Utrzymywanie wzorców referencyjnych (w tym wzorców gazowych), ich certyfikacji i terminów wzorcowań dla potrzeb działania KLRP.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jakością badań wykonywanych przez KLRP.
 • Sporządzanie planów zakupów niezbędnych urządzeń i części zamiennych oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, chemia lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium badawczym lub pracy z aparaturą pomiarową lub na stanowisku obejmującym zagadnienia jakości powietrza atmosferycznego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. pracy na stanowisku.
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza.
 • Znajomość norm dotyczących metodyk referencyjnych w pomiarach zanieczyszczeń powietrza oraz norm dotyczących funkcjonowania laboratoriów.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku;
 • Zdolność do pracy na wysokości w terenie (do 3 m n.p.t.);
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą z aparaturą pomiarową;
 • Ogólna znajomość zagadnień statystyki;
 • Obsługa programów komputerowych: pakiet MS Office;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Starszy specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna