Starszy specjalista
Warszawa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw analiz statystycznych i sprawozdawczości
w Wydziale Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Polityki Rodzinnej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie danych i informacji dotyczących wybranych zagadnień z zakresu polityki rodzinnej, sporządzanie analiz i szacunków dotyczących aspektów społeczno-ekonomicznych funkcjonowania rodzin z dziećmi na utrzymaniu,
 • gromadzenie i weryfikacja pod względem poprawności oraz analiza kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych, miesięcznych sprawozdań rzeczowo-finansowe z zakresu świadczenia wychowawczego oraz zbiorów centralnych i sprawozdań jednorazowych z obszaru tych świadczeń,
 • opracowywanie wkładu do ocen skutków regulacji rozwiązań z zakresu polityki rodzinnej przygotowywanych w ramach Departamentu,
 • przygotowywanie (w zakresie właściwym Wydziałowi) informacji statystyczno-analitycznych na potrzeby instytucji UE i innych państw na temat instrumentów polityki rodzinnej pozostających w kompetencji Departamentu,
 • przedstawianie propozycji zakresu danych sprawozdawczych i zbioru centralnego o realizacji świadczeń wychowawczych i zakresu danych sprawozdawczych o realizacji świadczeń rodzinnych, jakie powinny być gromadzone,
 • opracowywanie wkładu dot. projektowania i realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz realizacji programu badań statystycznych w odniesieniu do instrumentów polityki rodzinnej pozostających w kompetencji Departamentu,
 • udział w pracach dotyczących systemów teleinformatycznych z obszaru świadczeń rodzinnych (w zakresie właściwym Wydziałowi),
 • udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma organów administracji publicznej oraz listy obywateli dotyczące danych statystycznych z instrumentów polityki rodzinnej pozostających w kompetencji Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz statystycznych lub finansowych
 • Komunikatywna (co najmniej na poziomie B1) znajomość języka angielskiego
 • Znajomość zagadnień finansowych ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Znajomość zagadnień finansowych i sprawozdawczych: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem oceny skutków regulacji (OSR)
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DSR-12

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
- umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 2,241.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-sluzbie-cywilnej-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/ ,
- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy
o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661-13-63, 22 661-13-94 lub 22 661-13-26.

Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna