Starszy specjalista

Dodano: 15.01.2020
Starszy specjalista
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ds. kontaktów z mediami
w Wydziale Prawnym

Warunki pracy

Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno–biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie polityki informacyjnej i realizowanie strategii wizerunkowej Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Zbieranie i przetwarzanie informacji o bieżącej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Przygotowywanie komunikatów w celu przekazania informacji o działalności Inspekcji, a w szczególności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Obsługa dziennikarska oraz uczestniczenie w spotkaniach i wydarzeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w roli specjalisty ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Monitorowanie informacji dotyczących Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie polemik, sprostowań i odpowiedzi na pytania dziennikarzy
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rzecznikiem prasowym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Stosowanie nowoczesnych metod przekazu informacji do społeczeństwa, w tym nadzór nad stroną internetową i BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie public relations lub współpracy z mediami
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów dotyczących działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, a w szczególności wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej
 • Umiejętność pisania komunikatów prasowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie co najmniej MS Office, internet
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania http://bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. ks. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz
  Sekretariat – pok. 22

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie należy zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Starszy specjalista
Bydgoszcz
Aplikuj