Starszy specjalista
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 115/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
• konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
• stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
• budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie, aktualizowanie i przekazywanie do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • opracowywanie i aktualizowanie wykazu jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie opiniowania Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM
 • nadzorowanie realizacji procedury dotyczącej zdarzeń mnogich i masowych oraz udział w zespole ds. doskonalenia ww. procedury przy Ministerstwie Zdrowia
 • analizowanie danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz proponowanie na ich podstawie zmian z zakresu poprawy mediany czasu dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o PRM
 • sporządzanie informacji i analizy z bieżącego funkcjonowania systemu PRM na potrzeby ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Wojewody, w tym cykliczne monitorowanie raportów Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego i analizowanie ich pod kątem przerwania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zbieranie danych od dysponentów jednostek systemu oraz z wykorzystaniem danych zawartych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • wnioskowanie o udzielenie zgody na użycie jednostek systemu w celu przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie PRM

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • efektywna komunikacja
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • dynamiczne podejście do realizacji zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe medyczne (kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu lub lekarza systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
<br>o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 • umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000-3500 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna