Starszy specjalista
Krasnystaw
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno - kadrowych
w Sekcji Organizacyjno - Kadrowej

Warunki pracy

• praca biurowa,
• wyjazdy służbowe,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym
oświetleniu,
• konieczność poruszania się po budynku - brak windy, toalety nie przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
• brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających
pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym,
• praca na pierwszym piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i Sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP
 • opracowywanie planów pracy Komendy Powiatowej PSP
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • rozliczanie czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • organizacja oraz obsługa spotkań, narad i odpraw służbowych
 • wykonywanie pozostałych czynności służbowych zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia z zakresu BHP oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP
 • Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość Kodeksu Pracy
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności: w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach PSP (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi tj. edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Umiejętność redagowanie pism urzędowych
 • Komunikatywność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego I stopnia
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
  ul. Poniatowskiego 10
  22-300 Krasnystaw
  z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nabór zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową i będzie obejmował:
- weryfikację formalną ofert do dnia 20.07.2020 r.
- test wiedzy w dniu 21.07.2020 r.
- rozmowę kwalifikacyjną w dniu 21.07.2020 r.


Oferty złożone po terminie lub niekompletne (tj. niezawierające wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń) zostaną odrzucone.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do testu wiedzy zostanie opublikowana na stronie BIP Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie i na tablicy ogłoszeń
w budynku komendy do dnia 20.07.2020 r.

Dokumenty osób, które nie zostały zatrudnione, będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od zakończenia naboru. Po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
Informacje szczegółowe dostępne są w komórce organizacyjno – kadrowej komendy pod numerem telefonu 82 576 25 55 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Starszy specjalista
Krasnystaw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna