Starszy specjalista
Zawiercie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansów
w Sekcji Finansów

Warunki pracy

- praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów,
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
- stres związany z odpowiedzialnością finansową .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kasy Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu w zakresie operacji pieniężnych- pobieranie środków pieniężnych z rachunku bankowego, rozliczanie operacji gotówkowych, bieżące sporządzanie raportów kasowych, właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki w kasie, czeków oraz druków ścisłego zarachowania.
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych należności strażaków i pracowników cywilnych, prowadzenie kartotek zarobkowych.
 • Rozliczanie składek miesięcznych ZUS za pomocą Programu Płatnik oraz rozliczanie i regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym.
 • Bieżąca obsługa bankowa polegająca na terminowym i prawidłowym dokonywaniu przelewów płacowych wobec strażaków i pracowników oraz kontrahentów.
 • Opracowywanie materiałów do sprawozdań i bilansów, a także pomoc przy sporządzaniu planu finansowego oraz wydatków wykonania budżetu w układzie zadaniowym.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową dokumentów księgowych i faktur, prawidłowe i terminowe rozliczanie rozrachunków.
 • Księgowanie operacji finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej analizy finansowej jednostki.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej a także ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu ilościowo-wartościowym oraz dokonywanie rozliczeń umorzenia tych środków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku związanym z finansami, rachunkowością bądź ekonomią,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem finansów, księgowością lub rachunkowością,
 • Obsługa programu księgowego (dowolnego)
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość obsługi pakietu programów MS Office,
 • Komunikatywność i kultura osobista.
 • Skrupulatność ,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na stres ,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem NABÓR
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe:
- adres do korespondencji,
- adres e-mail,
- numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł/mies.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
etap I – analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu II naboru i powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem). W przypadku małej liczby kandydatów (mniej niż 10) Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ma prawo odstąpienia od testu sprawdzającego i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów
etap II – test sprawdzający,
etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty kandydatów ujętych w protokole z naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Dokumenty pozostałych kandydatów przez 14 dni. Po upływie powyższych terminów dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 32 67 217 33

Starszy specjalista

Zawiercie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna