Starszy specjalista
Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa i systemu Bankowości Elektronicznej NBP
w Zespole ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie wprowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii do systemu Trezor harmonogramów dochodów i wydatków i zapotrzebowań środków na wydatki, wprowadzanie potrzeb WIW i ich agregowanie celem sporządzania łącznych danych do przekazania do dysponenta wyższego stopnia,
 • sporządzanie poleceń przelewu w Systemie Bankowości Elektronicznej NBP celem dokonania zapłaty w sposób bezgotówkowy,
 • wprowadzanie do systemu Trezor planów i projektów planów, sprawozdań WIW i ich agregowanie celem przekazania do dysponenta części budżetowej,
 • sporządzanie zestawień, wydatków z rezerwy celowej celem dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • ogólna wiedza na temat finansów publicznych,
 • obsługa pakietu MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i terminowość,
 • doświadczenie w zakresie gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy,
- tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

Starszy specjalista

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna