Starszy specjalista
Katowice
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw utrzymania i administracji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS
w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych (GSOP) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Warunki pracy

− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
− Wyjazdy służbowe.
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
− Praca wymagająca dyspozycyjności.
− Praca na wysokości.
− Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac związanych z administrowaniem i modernizacją systemu ASG-EUPOS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu
 • wdrażanie i testowanie elementów infrastruktury technicznej systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z jego eksploatacją, w celu udostępnienia serwisów systemu użytkownikom
 • obsługa i udostępnianie użytkownikom usługi oraz dane systemu ASG-EUPOS
 • obsługa modułu obliczeniowego systemu ASG-EUPOS oraz udział w określaniu i usuwaniu awarii w celu zapewnienia niezawodności serwisów pozycjonowania
 • udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia realizacji planu Departamentu
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz materiałów informacyjnych dotyczących systemu ASG-EUPOS, w celu przedstawiania na szczeblu krajowym i zagranicznym
 • wsparcie techniczne i udzielanie informacji użytkownikom systemu ASG-EUPOS odnośnie wykorzystania serwisów systemu w pomiarach GNSS
 • monitorowanie stanu i dostępności łączy teleinformatycznych pracujących na potrzeby systemu ASG-EUPOS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów 
<br>i obliczeń geodezyjnych lub zarządzaniu siecią stacji referencyjnych gnss
<br>
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość technik pomiarowych związanych z wyznaczaniem pozycji oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania GNSS
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach powyżej 3 m . lub konieczność poddania się ww. badaniom lekarskim
 • znajomość oprogramowania geodezyjnego i zarządzającego siecią stacji referencyjnych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Starszy specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna