Starszy specjalista
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw księgowości
Pion Głównego Księgowego

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa praca w pomieszczeniu biurowym na I p. budynku IV p. nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza sprawozdawczość budżetową miesięczną , kwartalną i roczną oraz w zakresie realizowanych programów finansowych z funduszy unijnych w celu przesłania ich do Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej.
 • Zastępuje kierownika podczas jego nieobecności celem nadzoru prawidłowego wykonywania zadań przez pracowników sekcji.
 • Koordynuje pracą zespołu oraz weryfikuje dokumenty, dotyczące realizacji funduszy europejskich w celu certyfikowania płatności.
 • Dekretuje i księguje operacje finansowe w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji do analizy przychodów i wydatków poszczególnych tytułów działalności budżetowej  oraz pozabudżetowej przy wykorzystaniu programu FT- FK.
 • Sprawdza dowody księgowe pod względem ich kompletności, prawidłowego dekretowania oraz pod względem formalno- rachunkowym w celu zapewnienia rzetelnych danych potrzebnych do analizy budżetu
 • Terminowo rozlicza dochody budżetowe, zadania inwestycyjne pod względem prawidłowości ich finansowania, terminowo rozlicza zwroty wadium wnoszonych przez wykonawców w celu terminowości i odpowiedniej jakości realizacji zadań.
 • Przygotowuje wydruki i informacje celu uzyskania niezbędnych danych do wykonania sprawozdawczości i analiz finansowych.
 • Uzgadnia ewidencję księgową wewnątrz wydziału oraz z wydziałami odpowiedzialnymi za rzeczowe wykonywanie zadań w celu prawidłowej  realizacji budżetu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, umiejętność stosowania prawa w praktyce, biegła obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • - znajomość pracy w systemach komputerowych,
 • zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,787 – tj. 3348,55 zł. + dodatek za wysługę lat

Starszy specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna