Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy specjalista

ikona Warszawa
ikona Dodano: 06.08.2022
Aplikuj
Starszy specjalista
Warszawa
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw płac
w Biurze Budżetowo-Rachunkowym

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.
 • Warunki pracy: praca biurowa.
 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 8 piętrze.
 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza listy płac z różnych tytułów poprzez naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczeń chorobowych, rozksięgowuje listy płac i przelewy od strony kosztów i wydatków.
 • Prowadzi sprawy związane z naliczaniem zasiłków z tytułu ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przekazuje je terminowo do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów.
 • Prowadzi ewidencję wynagrodzeń i zasiłków oraz sporządza sprawozdania z wynagrodzeń.
 • Sporządza wymagane dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzi sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, wypłat związanych z obsługą komisji egzaminacyjnych oraz rejestru tych umów.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych - uzgadnia konta wynagrodzeń (analitykę z syntetyką), uzgadnia wydatki w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego.
 • Wykonuje inne polecenia służbowe zlecane przez przełożonego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych i podatków
 • Doświadczenie i znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i zasiłków, przepisów podatkowych, przepisów ubezpieczeniowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizy dokumentów, samodzielność przy realizacji zadań, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, specjalność rachunkowość i finanse
 • Znajomość programów płacowo-kadrowych, pakietu MS Office oraz programu Płatnik.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  ul. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 
 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres.
 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Starszy specjalista
ikonaWarszawa
Służba Cywilna