Starszy specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw mieszkaniowych
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych tj. komputer, drukarka, skaner, fax.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy ds. mieszkaniowych w podległych jednostkach Policji
 • Sprawowanie nadzoru funkcjonalnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej w podległych jednostkach Policji
 • Obsługa policjantów, emerytów i rencistów policyjnych w zakresie spraw mieszkaniowych
 • Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji jednostki i współpraca z władzami lokalnymi, administracjami komunalnymi i spółdzielniami mieszkaniowymi
 • Rozpatrywanie odwołań policjantów, emertów i rencistów policyjnych od decyzji organów I instancji i opracowywanie projektów decyzji w II instancji oraz opracowywanie projektów odpowiedzi na skargę do WSA i NS w ramach nadzoru instancyjnego.
 • Sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji wydatków z tytułu świadczeń mieszkaniowych w KWP i podległych jednostkach
 • Współpraca z Wydziałem Finansów w przygotowaniu planów finansowych i sprawozdań dot. wypłaty świadczeń mieszkaniowych dot. KWP i jednostek podległych
 • Sporzadzanie, gromadzenie i przechowywanie wytworzonej dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość przepisów dot. gospodarki mieszkaniowej
 • Znajomość przepisów KPA i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Znajomość programu OFFICE
 • Samodzielność, odpornośc na stres, komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki mieszkaniowej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • Znajomość przepisów prawa dot. gospodarki mieszkaniowej w Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18


Starszy specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna