Starszy specjalista
Rzeszów
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw przyjmowania i rejestracji wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów
w Oddziale Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (O/I/15)

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
- przenoszenie teczek z paszportami z ambulansu Poczty Specjalnej Policji na stanowisko obsługi paszportowej.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków paszportowych i dokumentów załączonych do wniosków. Ocena złożonych dokumentów pod kątem ustalenia tożsamości wnioskodawcy, posiadania obywatelstwa polskiego, ustalenia pochodzenia dziecka, zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • rejestracja danych zamieszczonych we wnioskach paszportowych oraz zapisów linii papilarnych palców w elektronicznym Paszportowym Systemie Obsługi Obywateli,
 • wykonywanie operacji związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Paszportowym Systemie Informacyjnym oraz fizyczne wydawanie paszportów osobom dla których zostały wystawione lub rodzicom ( opiekunom prawnym) małoletnich,
 • archiwizowanie wniosków paszportowych po wydaniu paszportów w kartotece paszportowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych - co najmniej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. oraz przepisów wykonawczych, prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego, o obywatelstwie polskim, o służbie cywilne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne ca najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Starszy specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna