Starszy specjalista
Białystok
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw opiniowania lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych i uzgadniania warunków zabudowy w zakresie ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody w celu zapewnienia ochrony tych obszarów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny.
 • Współpraca przy uzgadnianiu projektów uchwał sejmiku województwa i rad gmin, które ustanawiają, zmieniają lub likwidują formy ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
 • Współpraca w zakresie ochrony przyrody z administracją rządową, samorządową i innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej w tym 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o lasach
 • znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność czytania map i planów
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B,
 • praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową;
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów typu GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  ul. Dojlidy Fabryczne 23,
  15 – 554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 46131"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.

Starszy specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna