Starszy specjalista
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie zgodności danych objętych wpisem do rejestru ze stanem faktycznym oraz przeprowadzanie wizytacji w podmiotach realizujących lekarskie staże podyplomowe w zakresie oceny przebiegu ramowego programu stażu podyplomowego
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną z działalności jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie, m. in. Zachorowalności, zabezpieczenia kadry medycznej, profilaktyki, sytuacji finansowej i struktury zobowiązań finansowych publicznych jednostek systemu opieki zdrowotnej
 • weryfikowanie rocznych sprawozdań o zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz przygotowywanie projektu informacji zbiorczej wraz z projektem opinii o zgodności tych działań z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, a także sporządzanie informacji o zadaniach realizowanych przez Wojewodę w danym okresie sprawozdawczym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez jednostki lub komórki organizacyjne zakładu leczniczego oraz realizowanie postępowań w zakresie nałożenia na kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego bez zachowania trybu określonego w ustawie o działalności leczniczej lub niespełnienia przez podmiot leczniczy warunków niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odmowa wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia z rejestru
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej w województwie, w tym monitorowaniem sytuacji w ochronie zdrowia i dokonywaniem analiz potrzeb zdrowotnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • znajomość rozporządzenia w sprawie kodów identyfikacyjnych dla podmiotów leczniczych oraz szczegółowych zasad ich nadawania
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
 • znajomość ustawy o statystce medycznej i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • znajomość dokumentu: Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych w zakresie: szpitalnictwa, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 2944,42-4315,03 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-54.

Starszy specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna