Starszy specjalista
Poznań
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjnych
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– brak toalet dla niepełnosprawnych,
– brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– budynek wyposażony w windę osobową,
– siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z kontaktami z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie skarg i wniosków, załatwianie skarg i wniosków, prowadzenie ich rejestru, przekazywanie do załatwienia wg właściwości, sporządzanie sprawozdań ze sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji w celu redagowania odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji w zakresie należącym do właściwości Regionalnej Dyrekcji.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją Regionalnej Dyrekcji, opracowanie i przekazywanie do właściwych organów sprawozdań z działalności we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji
 • Publikowanie aktów miejscowego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym i przekazywanie ich do kontroli Ministra Środowiska.
 • Opracowywanie materiałów, przemówień i prezentacji na wystąpienia okolicznościowe dla Regionalnego Dyrektora lub Zastępcy Regionalnego Dyrektora.
 • Prowadzenie rejestru wszystkich porozumień zawieranych w Regionalnej Dyrekcji.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności przygotowywanie we współpracy z innymi wydziałami Regionalnej Dyrekcji informacji przeznaczonych do zamieszczenia w BIP, na stronie internetowej oraz na potrzeby komunikacji społecznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Regionalnej Dyrekcji, ewidencjonowanie wniosków pokontrolnych, przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, ocena realizacji zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych.
 • Współpraca oraz pomoc w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw i przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość KPA,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia archiwum,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • skuteczna komunikacja,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu prowadzenia archiwum

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna