Starszy specjalista
Włoszczowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansowo-księgowych i kadrowych
Zespół do spraw finansowo –księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon ,fax, drukarka, niszczarka, skaner), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują kontakty z klientami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi – ZUS, US itp.

Lokalizacja stanowiska pracy – budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie ul. Żwirki 2, na I piętrze. Budynek nie dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (brak podjazdu do budynku, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań ustawowych przynależnych do wykonywania przez zespół do spraw finansowo –księgowych i administracyjnych
 • Bieżąca analiza dochodów, wydatków oraz spraw kierowanych na drogę egzekucji
 • Sporządzanie niezbędnych sprawozdań, analiz, itp.
 • Kompleksowa obsługa kadrowo –płacowa pracowników, prowadzenie analiz i obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie
 • Bieżąca aktualizacja danych w zakresie bhp, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń, itp.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów
 • Obsługa programów informatycznych w zakresie finansowo – księgowym i kadrowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych i kadrowych
 • Znajomość obsługi programów Płatnik, Trezor oraz programu kodrowo-płacowego SAGE Symfonia
 • Wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych
 • Samodzielność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, odpowiedzialność
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbyta służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  Ul. Żwirki 2
  29-100 Włoszczowa
  /Sekretariat, I piętro, pokój nr 13/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko "Starszy specjalista do spraw finansowo –księgowych i kadrowych ”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie.

Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy specjalista

Włoszczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna