Starszy specjalista
Warszawa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw parlamentarnych
w Biurze Ministra

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca samodzielna, czasami w nietypowych godzinach pracy (w tym dyżury), wykonywana na terenie Ministerstwa i poza Ministerstwem. Realizacja obowiązków służbowych na stanowisku będzie wymagała systematycznej współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz współpracy z Kancelarią Sejmu, Senatu oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa i poza nim.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja prac związanych z terminowym oraz formalnie poprawnym przygotowywaniem i przekazywaniem materiałów na posiedzenia komisji sejmowych i senackich, podkomisji oraz zespołów parlamentarnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających ze współpracy Ministra z parlamentem.
 • Koordynacja prac związanych z terminowym oraz formalnie poprawnym przygotowywaniem materiałów na posiedzenia plenarne Sejmu RP w tym m.in. monitorowanie pytań w sprawach bieżących oraz wniosków o przedstawienie informacji bieżącej, monitorowanie posiedzeń plenarnych Sejmu RP i Senatu RP, komisji sejmowych i senackich, podkomisji oraz zespołów parlamentarnych w celu prawidłowego zabezpieczenia obowiązków parlamentarnych.
 • Koordynacja udzielania odpowiedzi na dezyderaty i opinie komisji oraz odpowiedzi na interwencje poselskie oraz oświadczenia senatorów w celu kontroli terminowości udzielania odpowiedzi oraz formalnej poprawności.
 • Sporządzanie, przekazywanie i monitoring realizacji wniosków o upoważnienia członków kierownictwa do prezentowania stanowiska Rządu na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach komisji i zespołów parlamentarnych w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Współpraca z Kancelarią Sejmu RP oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizowanych zadań.
 • Opiniowanie przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Ministra Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Generalnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej i/lub w obszarze związanym z pracami parlamentarnymi
 • Znajomość Konstytucji
 • Znajomość Regulaminu Sejmu RP
 • Znajomość Regulaminu Senatu RP
 • Znajomość ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów oraz Regulaminu pracy RM
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstawowych zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu administracji publicznej lub nauk politycznych lub stosunków międzynarodowych lub prawa
 • Ukończenie aplikacji legislacyjnej lub studiów podyplomowych z zakresu legislacji
 • Certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.412, z późn. zm.).
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Rzetelność
 • Terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia aplikacji legislacyjnej lub studiów podyplomowych z zakresu legislacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikatu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.412, z późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: BM-2/18

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania oferty pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-326

Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna