Starszy specjalista
Świdwin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca biurowa oraz w terenie. Obsługa urządzeń: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner, fax,.
- praca siedząca w siedzibie urzędu - przy komputerze,
- urząd usytuowany na piętrze II - brak windy,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca nie jest:
w systemie zmianowym, w porze nocnej, związana z wystąpieniami publicznymi, wymagająca wysiłku fizycznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli,
 • współudział w kontrolach, dotyczących obiektów budowlanych oraz robót budowlanych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym - w przypadku wykształcenia budowlanego, a w przypadku wykształcenia prawniczego 3 lata pracy na stanowisku o podobnym charakterze
 • znajomość przepisów ustawy „Prawo budowlane”,
 • znajomość przepisów ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją itp.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność rozmów z klientami,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,
 • prawo jazdy kategorii "B"
 • uprawnienia budowlane - w przypadku wykształcenia budowlanego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym lub też w ogólnie administracji
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów ustawy „Postępowanie egzekucyjne w administracji”,
 • kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 943656247
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezatrudnionych niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w inspektoracie przed upływem tego terminu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Świdwin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna