Starszy specjalista
Rydułtowy
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw planowania cywilnego
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK/I/4)

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca w opracowywaniu i aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz współdziałanie z wydziałami urzędu, organami administracji zespolonej i niezespolonej, organizacjami pozarządowymi,
 • samodzielne sporządzanie analiz i prognoz dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa oraz współpraca w tym zakresie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, pełnomocnikami do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz odpowiednimi służbami,
 • samodzielne opracowywanie analiz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem aplikacji „ArcGIS Server” oraz współdziałanie w prowadzeniu bazy danych sił i środków ujętych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, niezbędnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielne dokonywanie oceny przygotowań oraz opracowywanie dokumentów organizacyjno-planistycznych do działalności na dany rok w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • samodzielna współpraca z przedstawicielami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz podmiotami realizującymi monitoring środowiska w zakresie opracowania projektów dokumentów organizacyjno-planistycznych dotyczących infrastruktury krytycznej oraz kontrola ww. podmiotów w tym zakresie,,
 • współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Wydziału oraz przedstawicieli administracji publicznej z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie w organizowaniu i opracowywaniu dokumentacji ćwiczeń organizowanych przez Wojewodę z zakresu zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związane z inżynierią bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zarządzaniem kryzysowym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu administracji w obszarze zarządzania kryzysowego, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego
 • znajomość przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej pod kątem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługiwania programów WORD, POWER POINT, EXCEL, System Informacji Przestrzennej GIS (Arc View).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z zakresu administracji w obszarze zarządzania kryzysowego, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego(dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 350 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 1210.

Starszy specjalista

Rydułtowy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna