Starszy specjalista
Namysłów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansów
Sekcja finansów

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.
Na stanowisku pracy może występować stres związany z obsługą pracowników i emerytów KP PSP w Namysłowie podczas realizacji wszelkich świadczeń.
Wyjazdy służbowe do instytucji samorządowych oraz banku w celu przekazania niezbędnej dokumentacji oraz podjęcia bądź odprowadzenia gotówki.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy.
Siedziba Komendy znajduje się w Namysłowie, przy ul. Pl. Powstańców Śl. 3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Praca wykonywana jest głównie w pokoju biurowym znajdującym się na I piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Budynki Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie na bieżąco dowodów księgowych oraz dokonywanie bieżącej analizy i uzgodnień zapisów na kontach księgowych.
 • Pobieranie z banku środków pieniężnych do kasy Komendy, wypłacanie należnych pracownikom świadczeń na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty.
 • Dokonywanie bieżącej analizy kont rozrachunkowych
 • Ustalanie prawidłowości salda kasowego z raportem kasowym.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych strażaków i pracowników cywilnych.
 • Odprowadzanie podatków oraz sporządzanie rozliczeń rocznych z dochodów pracowników.
 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Komendy.
 • Uczestniczenie w inwentaryzacji kasy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach administracyjnych lub co najmniej roczne doświadczenie w obszarze finansowo – księgowym.
 • Znajomość przepisów dot.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym, ustawy o ZUS
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Umiejętność komunikowania się, współpracy i samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów księgowych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Systematyczność i sumienność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. „B”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Namysłów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna