Starszy referent

Dodano: 07.01.2020
Starszy referent
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

• Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
• Praca w budynku dwupiętrowym, bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).
• Stanowisko znajduje się na parterze.
• Budynek i stanowisko nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
• Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacje wojskowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja i prowadzenie naboru do terytorialnej służby wojskowej; przygotowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o ochotnikach zgłaszających się do terytorialnej służby wojskowej.
 • Wykonywanie obowiązków przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej w zakresie przeznaczania osób do czynnej służby wojskowej lub innych form jej odbycia, przenoszenie tych osób do rezerwy, zakładania lub aktualizacji ewidencji wojskowej oraz przygotowanie i prowadzenie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 • Zarządzanie i prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu SPIRALA-ZINT.
 • Prowadzenie akcji rekrutacyjnej do terytorialnej służby wojskowej oraz sporządzanie stosownych meldunków i sprawozdań w tym zakresie.
 • Wydawanie kandydatom do służby terytorialnej skierowań do jednostki celem zapoznania się z warunkami służby.
 • Wydawanie kandydatom do służby terytorialnej skierowań do Wojskowej Poradni Psychologicznej oraz do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem określenia zdolności do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.
 • Opracowywanie projektów decyzji, umorzeń i zawiadomień o postępowaniu w sprawach złożonych wniosków kandydatów do pełnienia służby terytorialnej.
 • Realizacja uzupełnienia jednostek wojskowych kandydatami do służby wojskowej w WOT. Składanie stosownych meldunków Szefowi WSzW o możliwościach realizacji otrzymanych zadań uzupełnieniowych. Aktualizacja danych w systemie informatycznym SEW-online

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Kreatywność
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 742 j.t.);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obronnością.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność w pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44-121 Gliwice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Zatrudnienie – na stanowisko Starszego Referenta, umowa na czas określony (12 miesięcy).
2. Proponowane wynagrodzenie: ok. 2800,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”, świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie do urlopu).
4. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
6. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
7. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
8. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy, w przypadku nadesłania pocztą – data stempla pocztowego).
9. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652 lub 261 124 685 od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.