Starszy referent
Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi sekretarskiej
w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca przy sztucznym oświetleniu, narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, telefon, ksero, stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, brak wind w budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie korespondencji przydzielonej Wydziałowi z sekretariatu ogólnego i przedkładanie do dekretacji
 • prowadzenie dzienników koresondencyjnych i innych rejestrów w celu prawidłowej rejestracji dokumentów
 • sporządzanie spisów archiwalnych na podstawie właściwie przygotowanych i opisanych teczek otrzymanych od poszczególnych policjantów Wydziału oraz niezwłoczne przekazywanie całej dokumentacji do składnicy akt
 • obsługa kierownictwa Wydziału w zakresie przyjmowania interesantów i gości
 • zapoznawanie policjantów Wydziału z decyzjami i innymi aktami prawnymi
 • rejestrowanie otrzymanej dokumentacji w dzienniku korespondencyjnym i przekazanie jej policjantom za pokwitowaniem
 • sporządzanie pism zleconych przez kierownictwo Wydziału
 • bieżące rozliczanie dzienników ze spraw ostatecznie załatwionych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy administracyjno-biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.)
 • systematyczność, rzetelność, obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi kancelaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomośc przepisów: Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Olecku
  ul. Zamkowa 1
  19-400 Olecko
  z dopiskiem: starszy referent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie
- Wzory wymaganych oświadczeń i klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej BIP KPP Olecko
http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl w zakładce oferty pracy
http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl/320/wolnytekst/28562,Klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html
- Złożone dokumenty nie będą zwracane,
- W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji,
- Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji,
- Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz obszar zatrudnienia. Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymogu niezbędnego są kopie dokumentów zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydruk CEIDG.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- sprawdzian praktyczny umiejętności wykorzystania komputera
- rozmowa kwalifikacyjna.

- Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 520 72 25.

Starszy referent

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna