Starszy referent
Brodnica
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia ewidencji żołnierzy rezerwy
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu
praca administracyjno-biurowa
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów
bezpośredni kontakt z interesantami
sporadyczne występowanie delegacji służbowych
stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku
budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, pozostałych pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (brak podjazdów, wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem i unieważnianiem pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy
 • Prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej pracowników pozostających na pracowniczych przydziałach mobilizacyjnych oraz żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach mobilizacyjnych
 • Opracowywanie bilansów, analiz, sprawozdań i meldunków w zakresie pracowników pozostających na pracowniczych przydziałach mobilizacyjnych oraz żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział mobilizacyjny
 • Typowanie żołnierzy rezerwy stosownie do potrzeb mobilizacyjnych na przekwalifikowanie do innego korpusu osobowego lub innej specjalności wojskowej, w ramach kursów i ćwiczeń wojskowych
 • Prowadzenie spraw związanych z mianowaniem żołnierzy rezerwy na wyższy stopień wojskowy
 • Realizacja powołań żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów z pakietu Microsoft Office
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub Terenowych Organach Administracji Wojskowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o posiadanym doświadczeniu zawodowym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Nabór jest 4 etapowy: Etap1 weryfikacja formalna złożonych ofert. Etap 2 z osobami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzenie testu z wiedzy z przepisów zawartych w wymaganiach niezbędnych. Etap 3 z maksymalnie 5 najlepszymi kandydatami zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie umiejętności pracy na komputerze. Etap 4 rozmowa kwalifikacyjna z 3 najlepszymi kandydatami. Dokumenty kandydatów nie wybranych będą odesłane pocztą. Natomiast dokumenty kandydatów wymienionych w protokole jako kolejne do zatrudnienia przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru. Po tym okresie zostaną odesłane pocztą. Kandydaci mają możliwość osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych po zakończonym naborze. Na ww. stanowisko lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne może być nadany przez wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny, co wiąże się z przyjęciem obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tym przydziałem. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2749,28 zł. (brutto) + dodatek za wysługę lat od 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy do 20 % wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261438861- p. Andrzej FEDRAU.

Starszy referent

Brodnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna