Starszy referent
Pasłęk
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw archiwów i obsługi administracyjno - biurowej
Komisariat Policji w Pasłęku

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, w systemie jedno zmianowym , 8 godzin czas pracy , wysiłek fizyczny przy przenoszeniu zasobów archiwum, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • archiwizacja spraw ostatecznie zakończonych sekretariatu i przełożonych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komisariacie
 • redagowanie krótkich pism , sporządzanie kserokopi, wyciągów i odpisów
 • obsługa kancelaryjno - biurowa korespondencji niejawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komisariacie
 • rejestracja absencji funkcjonariuszy i pracowników w systemie elektronicznym SWOP
 • prowadzenie gospodarki mandatowej Komisariatu
 • prowadzenie ewidencji notatników służbowych funkcjonariuszy Komisariatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • samodzielność
 • zdolnośći organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • obsługa komputera i systemów operacyjnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -kopia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. 2019, poz. 742),
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu – WÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP W ELBLĄGU W ZAKŁADCE „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” LUB OSOBOŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co mniej 6 %.
-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisanie własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie oprosimy o podanie danych kontaktowych, adres do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu ) zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez innym uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:

-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2.606,46 zł. z dodatkiem za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018 r. poz. 1559.)
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata,
-dodatkowe informacje Tel. 55 230-12-35.

Starszy referent

Pasłęk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna