Starszy referent
Iława
Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjno-gospodarczych
w Zespole do spraw Administracyjno - Gospodarczym

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kasowa (sporządzanie raportów kasowych, wpłat i wypłat) KPP Iława,
 • naliczanie i sporządzanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej tj. wydawanie decyzji, naliczanie równoważników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • zgłaszanie do ubezpieczycieli uszkodzeń w mieniu KPP Iława oraz sporządzanie protokołów szkody,
 • naliczanie należności z tytułu umów zlecenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe preferowane wykształcenie wyższe: ekonomiczne bądź administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz za umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie proszę podać swój adres e-mail, który będzie służył do korespondencji.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie kompletne oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni e-mailowo bądź telefonicznie do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.
Wynagrodzenie: 2. 300 zł brutto

Starszy referent

Iława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna