Starszy referent
Zabrze
Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw archiwizacji i pracy biurowo-kancelaryjnej
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała siedząca. Praca wymagająca wysiłku fizycznego, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji). Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi składnicę akt Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, wypożycza i udostępnia materiały ze Składnicy Akt oraz prowadzi ewidencję archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Prowadzi ewidencję archiwalną oraz sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne oraz spisy akt przekazanych w kategorii A, B, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumentacji.
 • Prowadzi Składnicę Akt Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, wypożycza i udostępnia materiały ze Składnicy Akt oraz prowadzi ewidencję archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przyjmuje i segreguje korespondencję resortową jawną od operatora pocztowego oraz innych instytucji poza resortem, a następnie wydaje adresatom oraz podmiotom zewnętrznym w celu zapewnienia właściwego przepływu korespondencji i przesyłek pocztowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu.
 • Prowadzi bieżącą analizę ponoszonych kosztów usług pocztowych, a także sporządza zestawienia obrotu przesyłek pocztowych oraz weryfikuje faktury za usługi pocztowe pod względem merytorycznym, załatwia formalności związane z reklamacjami przesyłek pocztowych i świadczeniami odszkodowawczymi w celu zagwarantowania ekonomicznego świadczenia tych usług przez usługodawcę oraz zminimalizowania wydatków w tym zakresie.
 • Odbiera i nadaje przesyłki mogące zawierać środki chemiczne lub materiały biologiczne w celu prawidłowej realizacji zadań służbowych.
 • Potwierdza za zgodność z oryginałem: kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz dokonuje skreśleń i adnotacji dotyczących znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i procedur archiwalnych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących obiegu dokumentacji jawnej i niejawnej w administracji państwowej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze archiwizacji dokumentacji
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, archiwizacja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do wzięcia udziału osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie za pracę 2423,59 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoby zakwalifikowane do etapów selekcji zostaną powiadomione telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 2779218.

Starszy referent

Zabrze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna