Starszy referent
Gorzów Wielkopolski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Asystent Regionalny ds. realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. 'Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku jest winda. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie danych z inwentaryzacji przyrodniczych siedlisk i gatunków przeprowadzonych na terenie województwa lubuskiego w okresie od 2004 do 2016 roku włącznie, będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ich analiza, weryfikacja oraz przekazywanie na potrzeby budowy Banku Danych o zassobach Przyrodniczych;
 • Współpraca z beneficjentem głównym - Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w tworzeniu systemu Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych;
 • Przygotowywanie niezbędnych danych i informacji na potrzeby sporządzania dokumentacji przetargowej, sprawozdawczości oraz bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;
 • Identyfikacja i informowanie właścicieli gruntów, na terenie których bedą prowadzone inwentaryzacje o planowanym zamiarze ich wykonania, celu i dostępie do wyników badań uzyskanych w ramach projektu;
 • Wspieranie Koordynatora Regionalnego w zakresie nadzoru nad realizację umów zawieranych w ramach projektu pod względem merytorycznym oraz terminu i zgodności wykonywanych prac prac z opisem przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności umów w sprawie inwentaryzacji enklaw oraz uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów natura 2000;
 • Uczestniczenie w organizowanych spotkaniach z GDOŚ w związku z realizacją projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość GIS (System Informacji Geograficznej), umiejętność ich obsługiwania oraz zarządzania bazą danych GIS;
 • znajomość prawa polskiego związanego z ochroną środowiska;
 • znajomość dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000;
 • znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach POIŚ;
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 13; 66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna